2006 Mariánská kasárna České Budějovice

Mariánská kasárna České Budějovice, rekonstrukce a dostavba areálu
Multifunkční objekt - hotel, byty, kancelářské prostory, komerční plochy, podzemní parking

Zadavatel:
Českobudějovické pozemní stavby, spol. s r.o.
Autor:
Dagmar Polcarová
Václav Krampera
Projekt: 2004-2007
Realizace: 2007 - dokumentace pro územní řízení
Náklady na realizaci: cca 250.000.000,-Kč
Vizualizace (A+U Design s.r.o.)

Dokumentace navrhuje rekonstrukci a rehabilitaci stávající historické budovy spolu s dostavbou areálu a vytvoření polyfunkčního městského centra, s prioritními funkcemi bydlení, ubytování, stravování a obchodu, v neposlední řadě pak parkování.

Dominantním veřejným prostorem vstupního podlaží je otevřená zasklená dvorana, která vytváří zároveň oddělující komunikační koridor mezi historickou budovou a novostavbou supermarketu. Dvorana je nejživější částí komplexu, do které jsou orientovány vstupy do dalších provozních jednotek. V rámci vlastní dvorany budou soustředěny především drobné gastronomické provozy, historické expozice, vztahující se k Mariánským kasárnům, příp. drobné výstavní aktivity.

Podstatnou funkční náplní komplexu je ubytování. Zejména historická budova bude využívána pro hotelové služby, hlavní vstup do této části je situován z Haškovy třídy, obnovou původního historického průjezdu. Hotelové pokoje jsou situovány po obvodu řešeného bloku, společenské, relaxační a stravovací zázemí je soustředěno do novostavby severního křídla – nad částí supermarketu. S hotelovou vertikálou jsou tyto provozy propojeny lehkým ocelovým koridorem.

Návrh respektuje hodnotné hmotové a architektonické ztvárnění historické budovy, kompoziční řešení fasád i stávající komunikační systém (schodiště). Hmota kasáren je plně zachována, s výjimkou dodatečně přistavěných rizalitů. Průčelí jsou rehabilitována, pro prosvětlení podkroví jsou ve střešní rovině navrženy vikýře, v souladu s dobovou dokumentací budou provedeny jako sedlové omítané, do Haškovy ulice pultové. Dle funkčního využití jsou do střešní roviny doplněna střešní okna.

Součástí návrhu je novostavba západního křídla, doplňující uliční frontu do Haškovy ulice. Novostavba navazuje úrovní římsy (resp. okapu) na výšku stávající historické budovy, respektována je rovněž úroveň střešního hřebene. Objekt je čtyřpodlažní, ve vstupním technické podlaží jsou situovány provozní vstupy do hotelu, trafostanice, zásobování marketu, vjezd do podzemního parkingu a vstup do apartmánů. Vyšší podlaží jsou vymezena pro ubytování a bydlení.

Koncepce průčelí je jednoduchá a nadčasová. Hmota novostavby je od historické budovy „odražena“ ustupujícím krčkem, analogicky je utvářeno nároží směre do areálu Městské policie. Technické podlaží je zceleno průběžnou horizontální markýzou, kryjící oba provozní vjezdy včetně trafostanic. Fasády jsou uvažovány v kombinaci patinovaných omítek a kamenného (resp. keramického) obkladu technického podlaží.