Kiszová Radmila, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01968


kiszova: logo


sídlo firmy
Libhošť 455
742 57 Nový Jičín
Česká republika

projekční kancelář
Sokolovská 16
741 01 Nový Jičín

vedlejší provozovna
Prodej květin, slavnostní a smuteční vazby aj.
ul. Hřbitovní
741 01 Nový Jičín

+420 556 745 788
+420 602 524 698
kiszova@arch.cz
www.arch.cz/kiszova

Firma provozuje svoji činnost od roku 1990.

REFERENCE

fotodokumentace

fotodokumentace

perspektivy

perspektivy

axonometrické pohledy

axonometrické pohledy

reference

reference

kvalifikační předpoklady

kvalifikační předp ...

EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace, ...

SEA - posuzování

SEA - posuzování

ekologické audity

ekologické audity

znalecké posudky

znalecké posudky

sadovnické hodnocení dřevin

sadovnické hodnoce ...

návrhy ozelenění - sadové úpravy

návrhy ozelenění - ...


kvalifikační předpoklady

Osvědčení odborné způsobilosti vydané MŽP ČR v dohodě s MZ ČR dne 27.09.1994 pod č.j. 4559/743/OPV/93

Rozhodnutí MŽP ČR ze dne 24.04.2006 o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle §19 zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zák. č. 93/2004 Sb.

Živnostenský list na „Posuzování vlivů na životní prostředí“ vydaný Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Nový Jičín dne 26.02.1996 pod č.j. 000947/96/03618A
Živnostenský list na „Projektovou činnost ve výstavbě“ vydaný Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Nový Jičín dne 26.02.1996 pod č.j.000946/96/03617A

Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou architektů dne 07.12.1993 pod pořadovým číslem 01 968, č.j. 02 077/93

Certifikát „Auditor pro životní prostředí“ vydaný Evropským institutem pro postgraduální vzdělávání při TÚ Drážďany a Svazem průmyslu a dopravy České republiky dne 16.11.1996

Diplom „Hodnocení rizik“ vydaný MŽP ČR a Evropským institutem pro postgraduální vzdělávání při ČVUT Praha s.r.o. dne 31.05.1997

Osvědčení o absolvování specializačního studia „Právo životního prostředí“ na PF UK Praha, vydané dne 12.3.1998

Osvědčení o účasti na kurzu „Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší“ vydané Domem techniky Pardubice s.r.o. dne 29.04.2004

Další osvědčení na úseku ochrany a tvorby životního prostředí

Soudní znalec v oboru životního prostředí jmenovaný Krajským soudem v Ostravě


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Kiszová Radmila - PINIA

1.11.30 || 2011-03-25 | 3868 | 12 || 45051 @ 15