POROTHERM – soutěž 2011
english

13. ročník soutěže
„POROTHERM dům
BRICK AWARD“


SOUTĚŽE


V soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012, jejíž vítězové
byli 1. února 2012
v Divadle Bez zábradlí slavnostně vyhlášeni,
se ve 13. ročníku architektonické soutěže, vyhlášené na téma „Energeticky efektivní dům se skládanou střechou“
ucházelo o ocenění 53 architektonických studií.

 
  Hlavní cena Porotherm dům 2011
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Bc. Pavel Steuer, Bc. Ondřej Stehlík
  Hlavní cena Porotherm dům 2011
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Ing. arch. Libor Kaplan
  Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. arch. Jan Hořejší a Ing. arch. Vít Podráský
  Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení
Martin Bělkovský
  Zvláštní cena Vydavatelství Business Media
Ing. arch. Martin Franěk a Ing. Roman Brzoň
  Cena veřejnosti - Cena časopisu Stavebnictví
Rodinný dům v Droždíně
Ing. arch. Jan Polách a Ing. Robert Bravenec

soutěžní podmínky
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků Centrem stavebního inženýrství
mediálními partnery Business Media CZ, JAGA Media a časopisem Stavebnictví
vyhlašuje

v rámci soutěže
POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012


v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů
ze dne 24. dubna 1993 v platném znění, novela ze dne 17. dubna 2010.
13. ročník veřejné anonymní soutěže architektonických studií na téma:
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
V Českých Budějovicích, 28. dubna 2011.


1. Účel, poslání a předmět soutěže

1.1. Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je vytvoření architektonických studií rodinných domů, které při respektu optimálního poměru cena / výkon mohou poskytnout uživatelům maximální standardní komfort bydlení, budou energeticky úsporné a přitom v pořizovací hodnotě přijatelné.

1.2. Předmět soutěže
Předmětem soutěže Energeticky efektivní dům se skládanou střechou jsou architektonické studie, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako jsou např. lícové cihly TERCA Klinker apod. Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce „Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM č. 12. vydání – červen 2010“. Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže, v sekretariátu soutěže, k dispozici je i na www.porotherm.cz.

1.3. Závazné podmínky pro architektonické studie rodinných domů:
-Energeticky efektivní dům je RD bez rekuperace (resp. strojního větrání)
-Energeticky efektivní dům prokazuje klasifikační třídu min."B" pro návrh RD prostřednictvím energetického štítku obálky budovy na www.porotherm.cz/STITEK
-Roční náklady na vytápění (medium plyn) nepřesáhnou 20.000,-Kč včetně DPH (prokázat pomocí aplikace www.POROmetr.cz)
-Spotřeba plynu je uvažována bez jakýchkoliv dalších přidaných zdrojů energie (např. solární kolektory, fotovoltaika apod.)
-Krytina střechy musí být skládaná Tato kriteria jsou základními kritérii pro posuzování architektonické studie. Při nesplnění budou studie z posuzování vyřazeny.

1.4. Další upřesňující parametry navrhovaných domů:
Autor studie uvede:
-předpokládanou dodavatelskou realizační cenu objektu (bez terénních úprav, zpevněných ploch a drobné architektury na pozemku, přípojek inženýrských sítí, oplocení apod.). Předpokládá se, že cena za 1m3 bude minimálně 5.000,-KčWCP si vyhrazuje právo uvádět 5.000,-Kč/m3 při cenovém zařazení v rámci prezentace studií.
-velikost obestavěného prostoru v m3. Parkování, pokud je řešeno jako samostatné, není do ceny domu započítáno Výpočet výsledné ceny navrhovaného domu je povinnou přílohou soutěžní dokumentace.
Budova jako celek i její jednotlivé konstrukce musí odpovídat požadavku ČSN 73 0540-2. Hodnotícím kriteriem pro klasifikaci budovy je Energetický štítek obálky budovy (klasifikační třída B -budova energeticky úsporná). Klasifikaci domu je nutné doložit Energetickým štítkem obálky budovy včetněprotokolu vytvořeného pomocí programu „Energetický štítek“, který je k dispozici na www.porotherm.cz/STITEK. Protokol o výpočtu v programu "Energetický štítek" (www.porotherm.cz/STITEK) je povinnou přílohou soutěžní dokumentace. Konstrukce stěn mohou být jednovrstvé z výrobkůPOROTHERM nebo vícevrstvé při použití výrobků POROTHERM a TERCA


2. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel

2.1. Vyhlašovatel
Jméno: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Zastoupen: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu
Sídlo: Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
telefon: 383 826 300; fax: 383 826 315
e-mail: info@wienerberger.cz; roman.busta@wienerberger.com

2.2. Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele, zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže
Jméno: PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE & PROFIT
Sídlo: Pražská 16, 102 21 Praha 10
telefon: 281 017 397; 602 342 514; fax: 281 017 399
e-mail: komunikace.pr@volny.cz
web: www.komunikace-profit.cz

2.3. Přezkušovatel soutěžní dokumentace
Jméno: Ing. arch. Jan Cach
Sídlo: Vršovická 8, 101 00 Praha10
telefon: 776 709 748
e-mail: jan.cach@seznam.cz


3. Druh soutěže

3.1. Podle záměru řešení
Soutěž se vyhlašuje jako projektová.

3.2. Podle předmětu řešení
Soutěž se vyhlašuje jako architektonická a konstrukční.

3.3. Podle druhu účastníků
Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní.

3.4. Podle počtu vyhlášených kol
Soutěž se vyhlašuje jako jednokolová.


4. Účastníci soutěže

4.1. Účast v soutěži
Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadějejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách.

4.2. Osoby vyloučené ze soutěže
jsou ty osoby, které
-se podílely na vypracování soutěžních podmínek a na vypsání soutěže
-jsou členy poroty
-jsou manžely, příbuznými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob.

4.3. Důvody pro vyloučení přihlášených soutěžních studií ze soutěže
Porota vyloučí z posuzování studie, které
-nesplňují obsahové požadavky vypsání soutěže (viz bod 1.)
-neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek
-nebyly doručeny ve stanoveném termínu
-vykazují porušení anonymity

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní studie, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna dle § 10, odst. 6, Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové studie nemohou být v soutěži oceněny. Mohou být posuzovány a odměněny pouze mimo soutěž.


5. Vyhlášení soutěže

Informace o přípravě vyhlášení soutěže, jejím záměru a účelu byly zveřejněny na Tiskové konferenci dne 6. dubna 2011 a následně na internetových portálech mediálních partnerů soutěže www.dumabyt.cz, www.home-bydlení.cz, www.casopisstavebnictvi.cz a v časopisech mediálních partnerů soutěže Můj dům, Materiály pro stavbu, Stavba, HOME, ASB, Realizace staveb a v časopise Stavebnictví.
Po udělení regulérnosti soutěžním podmínkám na internetových stránkách www.wienerberger.cz, www.cka.cc, www.ckait.cz , www.arch.cz a sekretariátu soutěže www.komunikace-profit.cz.


6. Soutěžní podmínky

6.1. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně.

6.2. Soutěžní podmínky lze získat v sekretariátu soutěže na adrese:
PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE & PROFIT
Pražská 16, 102 21 Praha 10
tel.: 281 017 397; 602 342 514; fax: 281 017 399;
e-mail: komunikace.pr@volny.cz; a také na www.komunikace-profit.cz
nebo na www.porotherm.cz


7. Soutěžní studie, požadované přílohy a jejich obsah

7.1. Odevzdání soutěžní studie
Soutěžní studie, vč. všech příloh, se odevzdává v neporušeném, neprůhledném, zalepeném obalu.

7.2. Podmínky anonymity soutěžní studie
Soutěžní studie jsou pro hodnocení porotou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžní studie nesmí být označena jakýmkoli logem, popisem, podpisem, heslem ani jakoukoli grafickou značkou, která by mohla vést k porušení anonymity. Za porušení anonymity bude považováno např. i uvedení polohy objektu (s výjimkou orientace ke světovým stranám), který je předmětem soutěžního návrhu, dále pak uvedení názvu ulice, místa, teritoria okolí stavby, vč. např. názvu řeky, lesa, kopce apod. anebo adresy lokality, a to i pokud jde o názvy či adresy smyšlené. Požadavek anonymity se plně vztahuje i na Protokol o výpočtu údajů Energetického štítku obálky budovy navrhovaného domu, kde identifikační údaje musí být zakryty tak, aby nebylo možné autora návrhu identifikovat. Za porušení anonymity bude považováno i uvedení identity zpracovatele Protokolu o výpočtu údajů Energetického štítku obálky budovy.

7.3. Grafická část soutěžního návrhu
Soutěžní studie musí být umístěna na jednom panelu.
Panel musí mít velikost 700 x 1000 mm (orientace na výšku).
Jako materiál panelu se stanovuje lehký materiál pro výstavní účely tloušťky 5 mm. (Kapaplast, Forex apod.)

7.3.1. Výkresová dokumentace:
situace (měřítko 1:500 nebo 1:200)
půdorysy všech podlaží (měřítko 1:100 nebo 1:50)
minimálně2 řezy (měřítko 1:100 nebo 1:50)
všechny pohledy (měřítko min. 1:100 nebo 1:50)
2 perspektivy + 1 axonometrie s dostatečnou vypovídací schopností.
Ponechává se na uvážení soutěžících, zda umístí na panel další grafické přílohy.
Na CD nebo DVD pro propagaci (bod 7.6.) je možné umístit další perspektivy exteriéru, event. i interiéru.

7.3.2. Vymezení pro označení identifikace na panelech:
-vpravo nahoře v rohu -rámeček 50 x 50 mm pro identifikační číslo návrhu
-uprostřed nahoře – rámeček 200 x 50 mm pro umístění štítku se jménem autora
-vlevo nahoře – rámeček 200 x 50 mm pro název soutěže

7.4. Průvodní textová zpráva
Požaduje se jedno vyhotovení ve formátu A4.
Obsah:
-stručné objasnění principů, které předloženou soutěžní studii charakterizují
-koncepce předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení.
-číselné údaje o stavbě(zastavěná plocha, velikost místností, užitková plocha -viz ČSN 73 4301, obestavěný prostor).
Rozsah textu nesmí přesáhnout 2 strany formátu A4.

Přílohy textové zprávy:
-Protokol o výpočtu údajů Energetického štítku obálky budovy navrhovaného domu.
-Průkaz ročních nákladů na vytápění (dle aplikace www.POROmetr.cz)

7.5. Další přílohy
7.5.1. Obálka s označením „Zpáteční adresa“.
Bude obsahovat jméno a poštovní adresu pro kontakt se sekretariátem soutěže. Obálka dále může obsahovat nesouhlas autora (ů) s otevřením obálky „Autor“, pokud návrh nebude oceněn.

7.5.2. Obálka s označením „Autor“.
Bude obsahovat jméno (a), adresu (y) s podpisy autora (ů), spoluautora (ů), dohodnutý procentuální podíl na případně získané ceně, údaje o bankovním spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, zvolenou kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže a štítek s označením předkladatele – autora (ů). Rozměr štítku: 200 x 50 mm. Štítek bude, po otevření obálky autor, nalepen sekretariátem soutěže do rámečku 200 x 50 mm na autorském panelu – viz bod 7.2.2. (uprostřed nahoře), který je pro umístění štítku se jménem autora určen.
Obálky označené „Zpáteční adresa“ a „Autor“ musí být neprůhledné, neprůsvitné a zalepené.

7.6. Podklady pro propagaci:
Požadují se v digitální podoběna CD nebo DVD v některém z formátů:
Vektorové podklady: *.CDR, *. PDF, *.AI, *. EPS.
Rastrové podklady: *.TIFF, *. JPEG,
(minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI, tzn. 2500 x 1800 bodů.
Průvodní textová zpráva: *.DOC, *.DOCX, *. RTF
Energetický štítek obálky budovy: *PDF
Na těchto CD nebo DVD je možné umístit další perspektivy exteriéru, event. i interiéru.
Předávají se v zalepené obálce s označením „Podklady pro propagaci“.

7.7. Závazný způsob označení
Všechny součásti soutěžní studie, tj. obal, panel, obálky „Autor“ a „Zpáteční adresa“,
Průvodní textová zpráva, Podklady pro propagaci soutěže budou označeny nápisem:
POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012 Energeticky efektivní dům se skládanou střechou


8. Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní studie hodnoceny, se stanovují
(bez hierarchického rozlišení) následovně:
-architektonické řešení
-dispoziční řešení
-konstrukční řešení (využití kompletního cihlového systému POROTHERM)
-energetická efektivnost navrhovaného domu
-hospodárnost navrhovaného řešení


9. Porota soutěže

Porota má pět řádných členů a dva členy - náhradníky.
Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:

9.1. řádní členové poroty závislí:
Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

9.2. řádní členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)

9.3. členové - náhradníci poroty:
Ing. Ladislav Brett, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze


10. Ceny

10.1.
Hlavní cena POROTHERM DŮM 2011
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
stanovuje se ve výši 75.000,-Kč
(slovy: sedmdesátpěttisíckorunčeských)

10.2.
Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj
stanovuje se ve výši 50.000,-Kč
(slovy: padesáttisíckorunčeských)

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení
stanovuje se ve výši 50.000,-Kč
(slovy: padesáttisíckorunčeských)

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ
stanovuje se ve výši 30.000,-Kč
(slovy: třicettisíckorunčeských)

10.3. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen
75.000,-Kč, 50.000,-Kč, 50.000,-Kč, 30.000,-Kč
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a §12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může porota ve výjimečných případech rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.

10.4. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži
10.4.1.
Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

10.4.2.
Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.


11. Základní termíny soutěže

11.1. Ustavující zasedání poroty
se konalo 4. března 2011.

11.2. Vyhlášení soutěže
Zveřejnění záměru, účelu a přípravy soutěže 6. dubna 2011.

11.3. Podání a zodpovězení dotazů soutěžících
Termín pro podání dotazů do sekretariátu soutěže, v písemné (vč. e-mail a fax) formě (na jiné formy dotazů nebude brán zřetel), se stanovuje do 3. června 2011. Rozhodným datem je datum na poštovním razítku nebo datum přijetí zprávy e-mail.
Termín pro zodpovězení dotazů je 17. června 2011. Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum odeslání zprávy e-mail.
Odpovědi budou všem zájemcům o účast v soutěži přístupné na www sekretariátu soutěže od 21. června 2011 a jako doplněk soutěžních podkladů budou dále poskytovány zájemcům o soutěžní podmínky.

11.4. Odevzdání dokumentace soutěžních studií soutěžícími
Stanovuje se na 11. listopadu 2011.

11.5. Hodnotící zasedání poroty
Datum prvního hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 28. listopadu 2011.
Další zasedání se budou konat dle potřeby poroty.
Závěrečné zasedání poroty je stanoveno nejpozději na 24. ledna 2012.

11.6. Oznámení výsledků soutěže soutěžícím
Oznámení výsledků soutěže soutěžícím se stanovuje na dobu 7 pracovních dnů po rozhodnutí poroty, resp. 5 pracovních dnů po schválení protokolu předsedou poroty a podepsání protokolu členy poroty.

11.7. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže
Záměrem vyhlašovatele je oficiálně vyhlásit výsledky 1. února 2012.

11.8. Proplacení cen a zvláštních cen
Proplacení cen a zvláštních cen se stanovuje na dobu do 50 dnů ode dne vyhlášení výsledků.


12. Způsob předání a termín odevzdávání dokumentace soutěžních studií

Dokumentaci soutěžních studií je nutné doručit osobně nebo kurýrem v neporušeném, neprůhledném a zalepeném obalu (bez označení a identifikace odevzdávajícího) do sekretariátu soutěže na adrese PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10.
Dokumentace soutěžních studií mohou být sekretariátu soutěže předávány:
- v pracovní dny od 7. do 11. listopadu 2011, v době od 9.00 do 15.00 hod. - po dohodě i v jinou dobu před závazným termínem odevzdání.


13. Odvolání soutěže

Soutěž smí vyhlašovatel odvolat jen ze závažných důvodů. Uvědomění o odvolání soutěže se musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže. Dojde-li k odvolání soutěže, je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné soutěžícím, kteří před odvoláním soutěžní podmínky převážně nebo z části splnili.


14. Řešení rozporů

Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů.


15. Akceptování soutěžních podmínek

15.1. Souhlas vyhlašovatele, porotců, přezkušovatele soutěžních studií a sekretáře soutěže s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, porotci, přezkušovatel soutěžních studií a sekretář soutěže, že se seznámili s podmínkami soutěže a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.

15.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních studií vyslovují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.


16. Autorská práva soutěžících

16.1. Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních studií si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní studie publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

16.2. Svolení k užití autorského díla
16.2.1. Autoři soutěžních studií udělují vyhlašovateli soutěže souhlas užít jejich autorská díla pro účely popularizace soutěže, publikovat je v katalozích či jiných obdobných marketingových či PR produktech vyhlašovatele v souvislosti se soutěží.

16.2.2. Autoři oceněných studií postupují vyhlašovateli a partnerům soutěže právo užívat při prezentaci studií, popularizaci soutěže a v referencích k oceněným návrhům označení

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2011 Energeticky efektivní dům se skládanou střechou, Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení a Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ v soutěži
POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 -2012 Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Užití autorského díla pro jiné účely, než je uvedeno v těchto soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné další svolení autorů a na dohodu s nimi.

16.3. Souhlas soutěžících s vystavením návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas i s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže a jejich výsledků.


17. Zveřejnění výsledků soutěže

Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže oficiálně dne 1. února 2012 a následně prostřednictvím vybraných periodik.


18. Dokumentace soutěžních studií

18.1. Dokumentace oceněných soutěžních studií
Dokumentace oceněných soutěžních studií se stává majetkem vyhlašovatele soutěže.

18.2. Dokumentace neoceněných soutěžních studií
Dokumentace neoceněných soutěžních studií zůstává do skončení soutěže, tj. do oficiálního vyhlášení výsledků soutěže, uložena v sekretariátu soutěže. Soutěžní panely neoceněných soutěžních studií budou po skončení soutěže vráceny autorům, pokud o to požádají. O vrácení je nutno požádat písemně(vč. e-mail nebo faxu) sekretariát soutěže do 31. března 2012. Po uplynutí této doby budou panely neoceněných soutěžních studií skartovány.


19. Protokol o průběhu a výsledcích soutěže

19.1. Vypracování protokolu
Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností souvisejících s průběhem soutěže, vypracuje po konečném rozhodnutí poroty sekretariát soutěže Protokol o průběhu a výsledcích soutěže. Protokol schvaluje předseda poroty, spolupodepisují členové poroty.

19.2. Obsah protokolu
Protokol o průběhu a výsledcích soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně údajů o hlasování poroty, zprávu přezkušovatele soutěžní dokumentace, rozhodnutí o vyloučení soutěžních návrhů, které nesplnily soutěžní podmínky ze soutěže, rozhodnutí o udělení cen a zvláštních cen, seznam soutěžních návrhů s uvedením autorů, prezenční listiny jednotlivých zasedání poroty a další, pro charakteristiku průběhu soutěže důležité informace. Do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže se zaznamenávají i odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

19.3. Distribuce protokolu
Kopii Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže zašle sekretariát soutěže účastníkům soutěže poté, co bude protokol předsedou poroty schválen a členy poroty podepsán. Zároveň sekretariát soutěže zašle Protokol vyhlašovateli, České komoře architektů a partnerům soutěže.


20. Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěž koná

Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění.


21. Schválení soutěžních podmínek

21.1.
Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané dne 4. března 2011. Na základě připomínek ČKA a po odstoupení jednoho člena - náhradníka poroty a po doplnění poroty novým členem - náhradníkem poroty, byly soutěžní podmínky upraveny a schváleny v definitivním znění porotou dne 28. dubna 2011.

21.2.
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 28. dubna 2011.

21.3.
Tyto soutěžní podmínky byly Českou komorou architektů prohlášeny za regulérní dopisem č.j.: 585 – 2011/ Ce/TC ze dne 4. května 2011.