POROTHERM – přehlídková soutěž 2011
english

7. ročník
realizovaných staveb
Cihla v 21. století


SOUTĚŽE


V soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012, jejíž vítězové
byli 1. února 2012
v Divadle Bez zábradlí slavnostně vyhlášeni,
bylo v 7. ročníku přehlídkové soutěže „Cihla v 21. století“ přihlášeno 30 staveb.

 
  Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Ing. arch. Ján Stempel
Rodinný dům v Popovičkách
+Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger
  Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Ing. arch. Renata Rubešová
Usedlost u kapličky na Písecku
+Zvláštní cena Vydavatelství JAGA Media
  Cena ČKAIT
Ing. Martin Záloha
Poliklinika Kostelní v Ostravě
Autoři: Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek
(letos poprvé udělena cena stavbyvedoucímu za provedení stavby)
  Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger
Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Jan Polách
Rodinný dům v Droždíně
(udělil generální ředitel pan Josef Kotek)
  Zvláštním uznáním za efektivní a kvalitní využití cihlového systému POROTHERM ve výstavbě obytných souborů
EKOSPOL a.s.
Bytový areál Viladomy Uhříněves
(ocenění mimo soutěž)

soutěžní podmínky
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků Centrem stavebního inženýrství
mediálními partnery Business Media CZ, JAGA Media a časopisem Stavebnictví
vyhlašuje
v rámci soutěže
POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012


v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů
ze dne 24. dubna 1993 v platném znění, novela ze dne 17. dubna 2010.
7. ročník soutěže realizovaných staveb:
Cihla v 21. století
V Českých Budějovicích, 28. dubna 2011.


1. Účel, poslání a předmět soutěže

1.1. Účel a poslání soutěže
je prezentovat kvalitní stavby využívající cihlový systém POROTHERM a nejlepší z přihlášených staveb ocenit.

1.2. Předmět soutěže
jsou stavby postavené na území České republiky v 21. století.


2. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel

2.1. Vyhlašovatel
Jméno: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Zastoupen: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu
Sídlo: Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
telefon: 383 826 300; fax: 383 826 315
e-mail: info@wienerberger.cz; roman.busta@wienerberger.com

2.2. Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele, zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže
Jméno: PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE & PROFIT
Sídlo: Pražská 16, 102 21 Praha 10
telefon: 281 017 397; 602 342 514; fax: 281 017 399
e-mail: komunikace.pr@volny.cz
web: www.komunikace-profit.cz

2.3. Přezkušovatel soutěžní dokumentace
Jméno: Ing. arch. Jan Cach
Sídlo: Vršovická 8, 101 00 Praha10
telefon: 776 709 748
e-mail: jan.cach@seznam.cz


3. Druh soutěže

3.1. Podle předmětu řešení
Soutěž se vyhlašuje jako přehlídková, pro dokončené stavby.

3.2. Podle druhu účastníků
Soutěž se vyhlašuje jako neanonymní.

3.3. Podle počtu vyhlášených kol
Soutěž se vyhlašuje jako jednokolová.


4. Účast v soutěži

Stavbu (y) mohou do soutěže přihlásit architekti, projektanti, investoři, realizátoři, developeři či vlastníci staveb vč. právnických osob a obcí, na jejichž území se stavba nachází.

4.1. Podmínky účasti v soutěži
- stavba musí být realizována na území České republiky po 1. lednu 2001.
- stavba musí být postavena převážněz cihlového systému POROTHERM
- účast stavby v soutěži je možná pouze se souhlasem autora (autorů) stavby a jejího (jejich) majitele (majitelů).

4.2. Osoby vyloučené ze soutěže
jsou ty osoby, které
-se podílely na vypracování soutěžních podmínek a na vypsání soutěže
-jsou členy poroty
-jsou manžely, příbuznými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob.

4.3. Důvody pro vyloučení přihlášených staveb ze soutěže
Porota vyloučí z posuzování ty přihlášené stavby, jejichž přihláška a dokumentace
-nebyly doručeny v termínu stanoveném soutěžními podmínkami.
-nebyly doručeny způsobem stanoveným v soutěžních podmínkách.
-neodpovídají formálním požadavkům stanoveným soutěžními podmínkami.
-neobsahují náležitosti stanovené těmito soutěžními podmínkami pro účast v soutěži.

Soutěžící berou na vědomí, že všechny přihlášené stavby, které nesplní podmínky předepsané v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna, v souladu se Soutěžním řádem ČKA (§ 10, odst. 6), vyloučit z řádného posuzování. Stavby vyloučené z řádného posuzování nemohou být v soutěži oceněny a odměněny. Mohou být posuzovány a odměněny pouze mimo soutěž.


5. Vyhlášení soutěže

Informace o přípravě vyhlášení soutěže, jejím záměru a účelu byly zveřejněny na Tiskové konferenci dne 6. dubna 2011 a následně na internetových portálech mediálních partnerů soutěže www.dumabyt.cz, www.home-bydlení.cz, www.casopisstavebnictvi.cz a v časopisech mediálních partnerů soutěže Můj dům, Materiály pro stavbu, Stavba, HOME, ASB, Realizace staveb a v časopise Stavebnictví.
Po udělení regulérnosti soutěžním podmínkám na internetových stránkách www.wienerberger.cz, www.cka.cc, www.ckait.cz , www.arch.cz a sekretariátu soutěže www.komunikace-profit.cz.


6. Soutěžní podmínky

6.1. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně.

6.2. Soutěžní podmínky lze získat v sekretariátu soutěže na adrese:

PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT
Pražská 16, 102 21 Praha 10
tel.: 281 017 397; 602 342 514; fax: 281 017 399;
e-mail: komunikace.pr@volny.cz; a také na www.komunikace-profit.cz
nebo na www.porotherm.cz


7. Požadovaná dokumentace staveb přihlášených do soutěže, závazné přílohy a jejich obsah

Soutěžní dokumentace přihlášených staveb se stává majetkem vyhlašovatele s právem publicity, popularizace a výstavní prezentace přihlášených staveb při plném zachování autorských práv autorů stavby.

7.1. Přihláška do soutěže
Přihláška do soutěže, čitelně a úplně vyplněná, je povinnou součástí soutěžní dokumentace. Viz: Příloha 1) soutěžních podmínek: Přihláška do soutěže

7.1.1. Povinné přílohy přihlášky:
- písemný souhlas autora (ů) a majitele (ů) stavby s účastí stavby v soutěži,
- doklad o použití prvků cihlového systému POROTHERM při realizaci stavby (např. faktura, foto z výstavby atd.).
- Obálka nadepsaná „Autor“ obsahující jméno (a), adresu (y), podpis (y) autora (ů), spoluautora (ů), dohodnutý procentuální podíl na případně získané ceně, údaje o bankovním spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže.

7.2. Grafická dokumentace
Grafická dokumentace do soutěže přihlášených staveb musí obsahovat:
-fotodokumentaci stavby, minimálně 6 fotografií, které zřetelně charakterizují architektonické řešení a provedení stavby.
Rozměr fotografií min. 18 x 24 cm.
-výkresovou dokumentaci (minimálně1 x řez, 1 x půdorys přízemí, 1 x půdorys, typického podlaží). Ponechává se na uvážení soutěžících, zda předloží další výkresovou dokumentaci. Předkládaná výkresová dokumentace by měla být, pokud možno, ve formátu A4, max. A3.

7.3. Textová dokumentace
Požaduje se jedno vyhotovení ve formátu A4.
Obsah:
- stručné objasnění principů charakterizujících stavbu
-základní koncepce architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, Rozsah textu by neměl přesáhnout 2 strany formátu A4.

7.4. Podklady pro propagaci
Požadují se v digitální podoběna CD nebo DVD v některém z formátů:
-Vektorové podklady:
*.CDR, *.PDF, *.AI, *.EPS
-Rastrové podklady:
*.TIFF, *.JPEG, (minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI, tzn. 2500 x 1800 bodů
-Průvodní textová zpráva:
*.DOC, *.DOCX, *.RTF

7.5. Závazný způsob označení dokumentace staveb přihlášených do soutěže
Všechny části soutěžní dokumentace, tj. přihláška, fotodokumentace, výkresy, desky, průvodní zpráva i její přílohy a podklady pro propagaci soutěže budou označeny jménem přihlašovatele.

7.6. Odevzdání dokumantace soutěžních staveb
Dokumentace soutěžních staveb se odevzdává v obalu označeném
POROTHERM DŮM BRICK AWARD
Cihla v 21. století

a jménem přihlašovatele.


8. Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní stavby hodnoceny (bez rozlišení účelu využití a jejich typologického zařazení), se stanovují (bez hierarchického rozlišení) takto:
-architektonické řešení
-urbanistické řešení
-využití cihlového systému POROTHERM


9. Porota soutěže

Porota má pět řádných členů a dva členy - náhradníky.
Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:

9.1. řádní členové poroty závislí:
Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

9.2. řádní členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)

9.3. členové - náhradníci poroty:
Ing. Ladislav Brett, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze


10. Ceny

10.1. Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
stanovuje se ve výši (slovy: stottisíckorunčeských) 100 000,-Kč

10.2. Zvláštní cena Vydavatelství JAGA Media
stanovuje se ve výši (slovy: třicettisíckorunčeských) 30.000,-Kč

10.3. Cena ČKAIT
(uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby)
stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) 25.000,-Kč

10.4. Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger
(za kvalitní provedení stavby v rámci programu PDW)
stanovuje se ve výši (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 40.000,-Kč

10.5. Zvláštní ocenění GŘspolečnosti Wienerberger
stanovuje se ve výši (slovy: dvacettisíckorunčeských) 20.000,-Kč

10.6. Cena Časopisu Stavebnictví – Cena veřejnosti

pro stavbu nejvíce oceněnou v hlasování veřejnosti stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) 25.000,-Kč


11.Rozhodnutí o jiném udělení cen

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 SŘČKA může porota ve výjimečných případech rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.


12. Náležitosti zdanění cen udělených v soutěži

12.1. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám

budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

12.2. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám

budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.


13. Základní termíny soutěže

13.1. Ustavující zasedání poroty
se konalo 4. března 2011.

13.2. Vyhlášení soutěže
Zveřejnění záměru, účelu a přípravy soutěže 6. dubna 2011.

13.3. Podání a zodpovězení dotazů soutěžících
Termín pro podání dotazů do sekretariátu soutěže, v písemné (vč. e-mail a fax) formě (na jiné formy dotazů nebude brán zřetel), se stanovuje do 3. června 2011. Rozhodným datem je datum na poštovním razítku nebo datum přijetí zprávy e-mail.
Termín pro zodpovězení dotazů je 17. června 2011. Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum odeslání zprávy e-mail.
Odpovědi budou všem zájemcům o účast v soutěži přístupné na www sekretariátu soutěže od 21. června 2011 a jako doplněk soutěžních podkladů budou dále poskytovány zájemcům o soutěžní podmínky.

13.4. Odevzdání soutěžní dokumentace
Stanovuje se na den 30. září 2011.

13.5. Hodnotící zasedání poroty
Datum prvního hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 12. října 2011.
Termín obhlídky soutěžních objektů nominovaných k ocenění se stanovuje na dny
17. – 22. října 2011.
Další zasedání se budou konat dle potřeby poroty.
Závěrečné zasedání poroty je stanoveno nejpozději na 24. ledna 2012.

13.6. Hodnocení veřejnosti
Fotografie staveb přihlášených do soutěže budou od 1. listopadu 2011 do 6. ledna 2012 vystaveny na www.wienerberger.cz. Stavba, která získá nejvíc hlasů, bude oceněna Cenou veřejnosti - Cenou Časopisu Stavebnictví, který cenu na základě největšího počtu hlasů uděluje.

13.7. Oznámení výsledků soutěže soutěžícím
Oznámení výsledků soutěže soutěžícím se stanovuje na dobu 7 pracovních dnů po rozhodnutí poroty, resp. 5 pracovních dnůpo schválení protokolu předsedou poroty a podepsání protokolu členy poroty.

13.8. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže
Záměrem vyhlašovatele je oficiálně vyhlásit výsledky 1. února 2012.

13.9. Proplacení cen a zvláštních cen
Proplacení Hlavní ceny, Zvláštních cen a Zvláštního ocenění a Ceny veřejnosti se stanovuje na dobu do 50 dnů od vyhlášení výsledků.


14. Způsob předání dokumentace staveb přihlašovaných do soutěže

Dokumentaci soutěžních staveb lze předat
-osobně event. kurýrem v sekretariátu soutěže na adrese
PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, Praha 10 dne 30. září 2010 od 9.00 do 15.00 hod. včetně, event. po dohodě i v jinou dobu před závazným termínem odevzdání.
-poštou na adresu sekretariátu soutěže. Při zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka, tj. nejpozději 30. září 2011.


15. Odvolání soutěže

Soutěž smí vyhlašovatel odvolat jen ze závažných důvodů. Uvědomění o odvolání soutěže se musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže. Dojde-li k odvolání soutěže, je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné soutěžícím, kteří před odvoláním soutěžní podmínky převážně nebo z části splnili.


16. Řešení rozporů

Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů.


17. Akceptování soutěžních podmínek

17.1. Souhlas vyhlašovatele, porotců, přezkušovatele soutěžních studií a sekretáře soutěže s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, porotci, přezkušovatel soutěžních studií a sekretář soutěže, že se seznámili s podmínkami soutěže a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.

17.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních studií vyslovují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.


18. Autorská práva

18.1. Svolení k užití autorského díla
18.1.1. Dokumentace do soutěže přihlášených staveb se předáním sekretariátu soutěže stává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity, popularizace a výstavní prezentace přihlášených staveb při plném zachování autorských práv autorů stavby.

18.1.2. Autoři staveb udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely popularizace soutěže a jejích výsledků, při důsledném uvádění jmen autorů.

18.1.3. Autoři oceněných staveb dále postupují vyhlašovateli soutěže právo užívat při prezentaci soutěžních prací, prezentaci a popularizaci soutěže, k oceněným návrhům označení
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012, Zvláštní cena Vydavatelství JAGA Media, Zvláštní cena ČKAIT, Zvláštní cena CSI, Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger a Cena veřejnosti v soutěži
POROTHERM DŮM BRICK AWARD
Cihla v 21. století
18.1.4. Vyhlašovatel uděluje autorům oceněných staveb právo užívat při prezentaci oceněných staveb označení
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012, Zvláštní cena Vydavatelství JAGA Media, Zvláštní cena ČKAIT, Zvláštní cena CSI, Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger a Cena veřejnosti v soutěži
POROTHERM DŮM BRICK AWARD Cihla v 21. století.
18.1.5. Užití autorských děl přihlášených do soutěže pro jiné účely, než jak jsou uvedeny v těchto soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

18.2. Souhlas přihlašovatelů s vystavením výběru z dokumentace přihlášených soutěžních staveb
Odevzdáním soutěžní dokumentace vyslovují přihlašovatelé souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením výběru z odevzdané dokumentace i v rámci propagace a medializace soutěže a jejích výsledků.

18.3. Souhlas přihlašovatelů s publikováním dokumentace staveb přihlášených do soutěže
Odevzdáním soutěžní dokumentace vyslovují přihlašovatelé souhlas s publikováním a mediálním využitím dokumentace staveb přihlášených do soutěže vyhlašovatelem. Toto zmocnění platí pouze pro publicitu a medializaci spojenou bezprostředně se soutěží. Užití dokumentace soutěžních návrhů pro jiné účely je vázáno na separátní souhlas autora soutěžní dokumentace.

18.4. Souhlas majitele stavby s návštěvou stavby pro účely publicity staveb přihlášených do soutěže
Majitel stavby se účastí stavby v soutěži zavazuje, že pro účely publicity v mediích masové komunikace umožní návštěvu v domě fotografům a autorům článků. Nedílnou součástí tohoto souhlasu je právo na respektování soukromí ze strany fotografů a autorů článků vč. zachování anonymity, pokud jde o celkové foto exteriéru či identifikace lokality, v níž je stavba umístěna.


19. Zveřejnění výsledků soutěže

Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže oficiálně dne 1. února 2012 a následně prostřednictvím vybraných periodik.


20. Protokol o průběhu a výsledcích soutěže

20.1. Vypracování protokolu
Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností souvisejících s průběhem soutěže, vypracuje po konečném rozhodnutí poroty sekretariát soutěže Protokol o průběhu a výsledcích soutěže. Protokol schvaluje předseda poroty, spolupodepisují členové poroty.

20.2. Obsah protokolu
Protokol o průběhu a výsledcích soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně údajů o hlasování poroty, zprávu přezkušovatele soutěžní dokumentace, rozhodnutí o vyloučení soutěžních návrhů, které nesplnily soutěžní podmínky ze soutěže, rozhodnutí o udělení cen a zvláštních cen, seznam soutěžních návrhů s uvedením autorů, prezenční listiny jednotlivých zasedání poroty a další, pro charakteristiku průběhu soutěže důležité informace. Do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže se zaznamenávají i odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

20.3. Distribuce protokolu
Kopii Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže zašle sekretariát soutěže účastníkům soutěže poté, co bude protokol předsedou poroty schválen a členy poroty podepsán. Zároveň sekretariát soutěže zašle Protokol vyhlašovateli, České komoře architektů a partnerům soutěže.


21. Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěž koná

Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění.


22. Schválení soutěžních podmínek

22.1.
Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané dne 4. března 2011. Na základě připomínek ČKA a po odstoupení jednoho člena - náhradníka poroty a po doplnění poroty novým členem - náhradníkem poroty, byly soutěžní podmínky upraveny a schváleny v definitivním znění porotou dne 28. dubna 2011.

22.2.
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 28. dubna 2011.

22.3.
Tyto soutěžní podmínky byly Českou komorou architektů prohlášeny za regulérní dopisem č.j.: 585 – 2011/ Ce/TC ze dne 4. května 2011.


přílohy: 1) PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihláška do soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD
Cihla v 21. století
příloha č. 1 soutěžní dokumentace


Název stavby*
Adresa stavby*
POROTHERM / použití / doklad*
Dokončení stavby / rok*

Přihlašovatel:*
Jméno*
Adresa*
Tel. / Fax*/ e-mail*

Autor:*
Jméno*
Adresa*
Tel. / Fax / e-mail*

Majitel:*
Jméno*
Adresa*
Tel. / Fax / e-mail*

Investor**:
Jméno
Adresa
Tel. / Fax / e-mail

Projektant***:
Jméno
Adresa
Tel. / Fax / e-mail

Dodavatel:*
Jméno firmy
Jméno stavbyvedoucího
Adresa
Tel./ Fax / e-mail
Program Porotherm dům Wienerberger

* údaje označené hvězdičkou jsou povinné
** uvádí se, vč. všech údajů, odlišuje-li se od majitele
*** uvádí se, vč. všech údajů, odlišuje-li se od autora

Předáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s podmínkami soutěže.