Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

komplexně urbanistický návrh asanační plán regulační studie bloku 8 U Zeleného stromu Zachráněný secesní objekt hotelu Skrha

REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA V JABLONCI NAD NISOU A REALITA

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE
Dopravně a urbanisticky nevyhovující ulice 5. května byla navržena regulačním plánem k výrazné přestavbě podle dopravně-urbanistické studie ateliéru DUA Praha z r. 1992. Cílem regulačního plánu je vytvoření podmínek pro vznik živé obchodní tepny jako nástupní brány do centra města na místě zchátralé, úzké a dopravně nevyhovující ulice. Prostor je pro příchod investorů ošetřen regulačními podmínkami. Jestliže starý územní plán (1983) implantoval do území technokratické dopravní řešení a urbanisticko-architektonickou stránku problému potlačil, (všechny objekty v území byly určeny k demolici), je dnes snaha po kvalitativně jiném způsobu práce. Základním motivem urbanistické koncepce je koexistence městského prostředí s hlavní silniční trasou, která je pojata jako městská třída.
NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
a) přizpůsobení hlavního silničního tahu městskému prostředí
b) používání tradičních městotvorných forem, tj. ulic, náměstí, bloků, parků, atd.
c) dodržení historického "klikatého" půdorysu ulice 5. května
d) definování proporcí ulice 5. května - šířky (21m) a výšky zástavby (4-6 np.)
e) navázání na stávající strukturu zástavby centra (hranice MPZ)
f) zohlednění pohledových os
g) uplatnění stávající a nově navržené vysoké zeleně
h) vytvoření příčné osy, propojující subsystémy hromadné dopravy s centrem
i) rehabilitace vodního toku Lužické Nisy

CELKOVÝ PŘEHLED PLOCH
rozloha území v ha: 10,23
komerční užitné plochy (m2) 14 387
administrativní už. plochy (m2) 15 803
užitné plochy pro bydlení (m2) 22 570 (39 procent z celku)


REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA V JABLONCI N. N. A REALITA

REALIZACE PODLE KONCEPTU REGULAČNÍHO PLÁNU:
Bytové domy v ul. horské a lesní (A4 Jablonec n. n. 1998-9)
Silnice I/14 - ul. 5. května – (DPS - A4 Jablonec n. n. 2001-2)

V RÁMCI NÁVRHU RP BYLO DOSUD ROZPRACOVÁNO:
Urbanistická studie terminálu hromadné dopravy (A4 Jbc 2002)
Úprava parcelace a regulační studie bloku 8 (2003)
Koordinace se studií průběhu hladin n-letých vod (Valenta 2002)


NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU (čistopis) nebude pravděpodobně nikdy dopracován.


OBJEDNATEL
Město Jablonec n. N., Odbor rozvoje, odd. územního plánu a architektury,
Mírové nám. 19, 457 51 Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL
Ing. arch. Ivan Lejčar - ALEJ architektonický ateliér
Bubenečská 43, 160 00 Praha 6

AUTORSKÝ TÝM
Urbanistická koncepce:
Ing. arch. Ivan Lejčar

Dopravní část:
Ing. Dana Krýslová, atel. DUK Praha
Technická infrastruktura:
Ing. Kobrle , Liberec - energetická část
Ing. Hudec, Rychnov u Jbc - vodohospodářská část

SPOLUPRÁCE:
Urbanistická koncepce:
Ing. arch. Hana Verichová
Počítačová vizualizace:
Ing. arch. Petr Lédl

DATUM
12 / 1999SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4846 | 27 || 128661 @ 16